චිත්‍ර ශිල්පීන්

සිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක

සිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක1977 වසරේදී ‘සිහින ලොවක්’ චිත්‍රකතාව තුළින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක නම් වූ චිත්‍රකතා ශිල්පියාගේ ආගමනය පිළිබඳ තොරතුරු විමසන්නට ආනන්ද දිසානායකයන්ගේ මාලබේ පිහිටි…Continue readingසිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 08

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 05

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 04

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 03

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.