ජානක ඉලුක්කුඹුරගේ “කියාගන්න බැරිවූ කතාවක්”

ජානක ඉලුක්කුඹුරගේ “කියාගන්න බැරිවූ කතාවක්” හෙට සිට දිනපතාම රසවිඳින්න

හෙට සිට දිනපතා

2 thoughts on “ජානක ඉලුක්කුඹුරගේ “කියාගන්න බැරිවූ කතාවක්”

  1. බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලගේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නේ අපි. සුභ පතනවා මේ දේවල් දිගටම කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය හා කාලය ලැබේවා කියලා.

    1. බොහොම ස්තූතියි. අපි සමග දිගටම රැඳී සිටින්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: