කියාගන්න බැරි වූ කතාවක් 10

‘කියාගන්න බැරි වූ කතාවක්’ චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් ජානක ඉලුක්කුඹුර මහතාට ස්තූතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: