දකුණේ යුද්ධය 16

දකුණේ යුද්ධය චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් අනුර ශ්‍රීනාත් මහතාට ස්තූතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: