දකුණේ යුද්ධය 17

දකුණේ යුද්ධය චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් අනුර ශ්‍රීනාත් මහතාට ස්තූතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: