සන්නස 11

‘සන්නස’ චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් ටිඩී අබේසූරිය මහතාට ස්තූතියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: