සහරා

චිත්‍රකතා ශිලිපී බන්ධුල කුමාර මහතාගේ සහරා චිත්‍රකතාව මෙහි පලකිරීමට අවසර ලබාදුන් එම මහත්මියට, ලංකාකොමිස් ස්තූතිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: