චිත්‍ර ශිල්පීන්

සිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක

සිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක1977 වසරේදී ‘සිහින ලොවක්’ චිත්‍රකතාව තුළින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක නම් වූ චිත්‍රකතා ශිල්පියාගේ ආගමනය පිළිබඳ තොරතුරු විමසන්නට ආනන්ද දිසානායකයන්ගේ මාලබේ පිහිටි…Continue readingසිහින ලොවක් අතරින් චිත්‍රකතා ලොවට පිවිසි ආනන්ද දිසානායක