චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 02

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

කියාගන්න බැරිවූ කතාවක් චිත්‍රකතා ජානක ඉලුක්කුඹුර

කියාගන්න බැරි වූ කතාවක් 12

‘කියාගන්න බැරි වූ කතාවක්’ චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් ජානක ඉලුක්කුඹුර මහතාට ස්තූතියි.

කියාගන්න බැරිවූ කතාවක් චිත්‍රකතා ජානක ඉලුක්කුඹුර

කියාගන්න බැරි වූ කතාවක් 11

‘කියාගන්න බැරි වූ කතාවක්’ චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් ජානක ඉලුක්කුඹුර මහතාට ස්තූතියි.

කියාගන්න බැරිවූ කතාවක් චිත්‍රකතා ජානක ඉලුක්කුඹුර

කියාගන්න බැරි වූ කතාවක් 10

‘කියාගන්න බැරි වූ කතාවක්’ චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් ජානක ඉලුක්කුඹුර මහතාට ස්තූතියි.

අනුර ශ්‍රීනාත් චිත්‍රකතා දකුණේ යුද්ධය

දකුණේ යුද්ධය 15

දකුණේ යුද්ධය දකුණේ යුද්ධය චිත්‍රකතාව පළකිරීමට අවසර ලබාදුන් අනුර ශ්‍රීනාත් මහතාට ස්තූතියි.