චිත්‍ර ශිල්පීන් සුමින්ද දිසානායක

‘ශ්‍රී ලංකාදීප’ යට වීර කතා ගෙනා සුමින්ද

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුවත්පත් කලාවේදියකු වූ මහානාම දිසානායකයන්ගේ පුත්‍රයෙක් වන සුමින්ද දිසානායක මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විදුහලෙනි. පාසල් දිවියෙන් සමුගැනීමේන් අනතුරුව ඔහු වර්ෂ 1963 දී ජාතික කලායතනයට ඇතුළත් වී චිත්‍රකලාව…Continue reading‘ශ්‍රී ලංකාදීප’ යට වීර කතා ගෙනා සුමින්ද

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 02

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 03

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 04

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 05

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.

චිත්‍රකතා පාෂාණ සුමින්ද දිසානායක

පාෂාණ 08

‘පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව පිටකවර ලබාදුන් නිශාන්ත කෝදාගොඩ මහතාට සහ පාෂාණ’ චිත්‍රකතාව ලබාදුන් රත්නායක සමන් මහතාට ස්තූතියි.